پورتال اداره کل استان قزوین
اخبار مهم:
خدمات آموزش از راه دور

1-صدور موافقتنامه اصولی راه اندازی مراکز آموزش از راه دور

2- صدورمجوز بهره برداری از مراکز آموزش از راه دور

             نمايه برنامه سالانه مدرسه آموزش از راه دور


3- انجام کلیه مراحل ثبت نام دانش آموزان تا فارغ التحصیلی -----> ورود به سامانه ثبت نام الکترونيکي دانش آموزان 

4- نظارت برعملکردمدارس آموزش از راه دور

5- ایجاد زیرساخت های نرم افزاری وسخت افزاری مورد نیاز

6- تأمین رسانه های آموزشی ازجمله کتابها و منابع درسی و کمک درسی برای دانش آموزان-->ورود به سايت رشد

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه