پورتال اداره کل استان قزوین
اخبار مهم:
تماس با ما
 • اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
  028-33341627
 • تلفن خانه
  028-33341172
 • اداره روابط عمومي
  028-33327904
 • دورنگار(فکس) اداره روابط عمومی
  028-33345455
 • آدرس اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین
  خیابان شهید بابایی-خیابان شهید دستغیب کدپستی 3414613685

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه