پورتال اداره کل استان قزوین
اخبار مهم:
زمان هاي خروج از دسترس تارنما

بخش هايي از تارنماي اداره کل آموزش و پرورش به علت بروزرساني در تاريخ هاي ذيل در دسترس نمي باشد.

تاریخ شروع قطعی

تاریخ پایان

بخش

5/11/1394

7/11/1394

پاسخ دهی به سوالات کارکنان

2/12/1394

3/12/1394

کل سایت

3/4/1395

4/4/1395

ثبت نام در مدارس خاص

20/10/1395 20/10/1395 کل سایت

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه